Vilkår for bruk – alminnelige vilkår

Innledning

Dette dokumentet utgjør retningslinjer som styrer all bruk av alle skytjenester som tilbys av Arctic Circle Data Center AS (heretter kalt «ACDC», «oss», «vår», «leverandør», «vi») og brukerne av disse tjenestene («deg», «kunde», «din»). Det er en del av avtalen din med ACDC, sammen med Tjenestenivåavtale, Personvernregler og våre vilkår for bruk (to avtaler), og samtlige vilkår fra nevnte dokumenter vil regulere ditt kundeforhold med oss.

Definisjoner

Følgende definisjoner skal benyttes ved bruk og fortolkning av dette vilkårsdokumentet:

 • "Tjenestebeskrivelse" er tjenesten som beskrevet på ACDCs nettside ved inngåelse av kontrakten.
 • "Tjenester" er alle funksjoner som tilbys våre kunder av eller på vegne av ACDC.

Kontraktsforholdet

Ved inngåelse av denne kontrakten samtykker Kunden til å inngå en avtale med ACDC på de vilkår som er spesifisert på vår nettside, og ACDC forplikter seg til å levere i henhold til samme beskrivelse.

Denne avtalen medfører ingen forpliktelse til eksklusivitet mellom partene, og er ikke til hinder for tjenester/leveranser mellom andre kunder/leverandører.

Ved å inngå denne avtalen med ACDC har kunden rett til å bestille tjenester fra ACDC via webgrensesnittet og tilhørende API’er.

Kunden er innforstått med og godtar at han ikke har rett til å bruke noen del av anlegget, installasjoner, tekniske fasiliteter eller annen infrastruktur som ACDC benytter eller gjør tilgjengelig for levering av tjenestene, foruten det som er beskrevet på ACDCs nettside ved inngåelse av kontrakten. Kunden har ingen rettigheter eller eierskap til noen deler av nettverket, installasjoner eller utstyr som eies eller brukes av ACDC for å levere tjenestene.

Brukerkonto og personopplysninger

For å ta i bruk våre tjenester må du registrere en brukerkonto på vår plattform (en "konto"). Du må oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon og er ellers forpliktet til å holde kontoinformasjonen din oppdatert.

Du skal ikke:

 • velge eller benytte brukernavn (e-post) som navn til en annen person med det formål å etterligne den personen
 • benytte brukernavn som assosieres med navn eller merkevare som er underlagt eventuelle rettigheter til en annen person enn deg, uten etter riktig autorisasjon
 • benytte brukernavn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig

Aldersgrense

Du må være 18 år eller eldre for å kunne bruke våre tjenester. Du er ansvarlig for aktiviteten som skjer på kontoen din, uavhengig av om aktivitetene utføres av deg, dine ansatte eller en tredjepart (inkludert dine samarbeidspartnere eller andre underleverandører), og for å holde kontoinformasjon og påloggingsinformasjonen din sikker.

Du må aldri bruke en annens brukerkonto eller registreringsinformasjon uten forutgående tillatelse. Du må varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i din rett til å bruke tjenestene, samt om brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du må aldri publisere, distribuere eller på annen måte offentliggjøre påloggingsinformasjon for kontoen din. Du skal ha muligheten til å slette din konto, enten direkte eller gjennom forespørsel til en av våre ansatte.

Du samtykker i å gi nøyaktig informasjon i registreringen din og ikke å dele passordet ditt med tredjepart. Det er ikke tillatt å etterligne en annen person eller å velge eller bruke brukernavn eller passord til en annen person. Du samtykker i å varsle Arctic Circle Data Center AS omgående ved uautorisert bruk av kontoen din og om tap, tyveri eller avsløring av passordet ditt.

Manglende overholdelse av disse kravene vil utgjøre brudd på våre vilkår og utgjør grunnlag for umiddelbar oppsigelse av kontoen din og din rett til å bruke tjenestene.

ACDC er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke har gitt oss nøyaktig informasjon, eller for at du ikke har oppfylt din plikt til å holde kontoen din trygg.

Bestillingsprosedyre

Etter at ACDC har godkjent kundeforholdet og registreringen vil ACDC gi kunden tilgang til webgrensesnittet og tilhørende APIer. Kunden kan da foreta valg og bestilling av ønskede tjenester.

ACDC skal bekrefte mottak eller endring av hver ordre, og slik bekreftelse skjer umiddelbart via bestillingssystemet. Bestillingen / endringen er akseptert når ACDC gjør tjenestene tilgjengelige for Kunden.

ACDC vil bare vurdere bestillinger for tjenester under følgende forhold:

 • All brukerinformasjon er nøyaktig og fullstendig, inkludert verifisering av brukerens e-post
 • Vilkår for bruk (dette dokumentet) er akseptert
 • Kunden ikke har utestående økonomiske forpliktelser til ACDC
 • ACDC har akseptert betalingsbetingelsene fra kunden. Ved betaling med kort må kredittkortet godkjennes / verifiseres av våre partnere

ACDC forbeholder seg retten til å avslå eller akseptere alle bestillinger uten nærmere begrunnelse.

Dersom det oppstår tvist om det foreligger en gyldig og godkjent bestilling eller en tvist om bestillingens innhold, skal både Leverandør og Kunde arbeide i fellesskap for å finne en løsning.

Priser og betalingsvilkår

Alle engangskostnader, hvis det er aktuelt, skal faktureres av ACDC fra den datoen tjenesten blir gjort tilgjengelig for kunden. Alle brukskostnader belastes kundens kredittkort ved slutten av hver måned, eller på faktura dersom dette er uttrykkelig avtalt. Andre betalingsmåter kan implementeres i fremtiden.

Alle kostnader som er opplyst fra oss er eksklusiv mva, skatter eller lignende avgifter hvis det er aktuelt. Dersom det betales med kredittkort vil MVA bli lagt til i betalingen og spesifisert i ettersendt faktura.

Ved avtale om fakturering skal kunden betale alle fakturaer innen femten (15) dager. Ved betalingsmislighold, forbeholder ACDC seg retten til:

 • Kreve forsinkelsesrente etter den til enhver tids gjeldende sats, p.t. åtte og en halv prosent (8,5%) pr. måned.
 • Legg til et forholdsmessig purregebyr, for tiden NOK 70, samt kreve dekning for nødvendige kostnader til juridisk bistand, og andre påløpte kostnader i henhold til norsk lov.
 • Kreve forskuddsbetaling for fremtidig tjenesteleveranse, eller innføre andre rimelige metoder for å sikre rask betaling.

ACDC har rett til å inngå en factoringavtale med en tredjepart, eller på annen måte overdra eller pantsette fordringer.

Opphør av tjenesteleveranse

ACDC har rett til umiddelbart å stanse tjenesteleveransen helt eller delvis, samt stenge eller begrense tilgang til brukere når:

 • Det følger av en rettsorden eller pålegg fra norsk domstol
 • Hvis det foreligger brudd på våre retningslinjer slik de fremkommer på våre nettsider
 • Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til partenes avtaler, og ikke korrigerer dette innen fjorten (14) dager etter mottak av skriftlig varsel
 • Ved betalingsmislighold som vedvarer i lengre enn femten (15) dager, samt dersom det er sendt varsel om at betalingsmislighold må korrigeres innen en satt frist.
 • Hvis sikkerheten til personer eller eiendom er (eller risikerer å bli) negativt påvirket av kundens atferd, oppførselen til sine kunder, hans tilknyttede selskaper eller underleverandører
 • Hvis kundens oppførsel eller oppførsel av sine kunder, tilknyttede selskaper eller underleverandører utsetter, eller etter vår mening, kan utsette ACDC eller dets tilknyttede selskaper, agenter eller entreprenører for rettslig pågang, krav, tvister, skader eller lignende.
 • Hvis det foreligger en konkursbegjæring mot kunden, kunden er under gjeldsforhandling/akkord, eller dersom Kunden har betalingsanmerkninger eller det foreligger annen tilsvarende pågang i henhold til gjeldende konkurslov

Kunden er forpliktet til å betale alle kostnader i suspensjonsperioden. Det samme gjelder dersom suspensjonen kan tilskrives svikt, feil, handling eller unnlatelse fra kunden, dets ansatte, underleverandører eller underleverandørers kunder.

Suspensjonen av tjenester skal bringes til opphør innen en arbeidsdag etter at årsakene som førte til suspensjonen, er løst. ACDC forbeholder seg retten til å avslutte de berørte tjenestene permanent med skriftlig varsel på tretti (30) dager.

Kravs- og ansvarsbegrensning

Foruten de spesifikke lovnader om ansvar som er gitt I denne avtalen, og med unntak av grov uaktsomme eller forsettlige brudd utført av ACDC, er ikke ACDC ansvarlig for tap, skade eller ekstrautgift, herunder, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, inntekt, goodwill, forventede besparelser eller eventuelle indirekteskader eller følgeskader, eiendomsskade, personskade eller død som følge av ACDCs feil i å oppfylle kontraktrettslige forpliktelser. Det samme gjelder indirekte følger av forstyrrende handlinger utført under etterlevelse av kontrakten eller som skyldes eller relaterer seg til utilgjengelighet, forsinkelse, avbrudd eller begrensning av tjenester, samt ved eventuelle tap, ødeleggelse eller forringelse av informasjon.

ACDCs totale ansvar overfor Kunden begrenses NOK 50 000 (femti tusen kroner ) per hendelse eller serie relaterte hendelser, og kun én gang per kunde / konsern i løpet av en faktureringsperiode.

Kunden forplikter seg til å aktivt forhindre og sikre at ACDC, dets ansatte, underleverandører, agenter og tilknyttede selskaper havner i ansvar eller blir avkrevd gebyrer og utgifter, inkludert rimelige juridiske avgifter, relatert til eller som følge av:

 • Eventuelle brudd på avtalen av kunden.
 • Bruk av Tjenestene eller Internett eller plassering eller overføring av materiale på Internett av Kunden eller dets kunder og grener til Kunden og tredjepart som brukes av Kunden.
 • Handlinger eller unnlatelser fra Kunden (eller eventuelle tredjeparter brukt av Kunden) angående installasjon, vedlikehold, eksistens eller bruk.
 • Alle krav fra tredjepart som stammer fra tjenester som Kunden skal levere til tredjeparter som bruker Tjenestene.
 • Krav for brudd på enhver tredjeparts opphavsrettsbeskyttet arbeid, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter og rettigheter knyttet til varemerker, som følge av bruk av tjenester og programvare som ikke leveres av ACDC, eller misbruk av tjenester eller programvare levert av ACDC .
 • Eventuelle tap eller skade på eiendom eller personskade eller død som skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger eller unnlatelser fra Kunden, hans kunder, underleverandører eller agenter.

Varsel om skade eller krav skal rapporteres via rekommandert post til ACDC så snart som mulig, men under enhver omstendighet innen fjorten (14) dager etter at Kunden er klar over skaden/kravet. ACDC skal ikke holdes ansvarlig for skade som ikke er rapportert av kunden innen denne perioden, med mindre Kunden viser at han ikke med rimelighet kunne ha kjent og rapportert en slik skade innen den angitte perioden.

Force Majeure

Verken Leverandør eller Kunden er ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til avtalen dersom en slik manglende oppfyllelse skyldes eller er resultatet av en force majeure-begivenhet, inkludert men ikke begrenset til følgende eksempler (forutsatt at disse eksemplene ikke inntreffer eller ble gjort mulig på grunn av uaktsomhet fra en av partene): brann, flom, streik, kabel eller fiberkutt (hvor de negative virkningene ikke med rimelighet kunne vært forhindret ved rimelige forebyggende handlinger eller rutiner), lynnedslag, sivil uro, handlinger fra statlige eller militære myndigheter, lovendringer, terrorisme, naturkatastrofer og langvarig strømbrudd.

Hver part skal så snart som mulig gi den andre parten skriftlig melding om et tilfelle av force majeure inntreffer og det estimerte omfanget og varigheten av manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Ved force majeure skal både Leverandør og Kunde bruke alle rasjonelle muligheter til å minimere effekten av hendelsen.

Konfidensialitet

Gjennom avtalens løpetid og i ubegrenset tid etterpå skal partene (leverandøren og kunden) beholde konfidensialitet om all kontraktsdokumentasjon og konsepter nevnt i disse vilkårene, samt annen informasjon om den annen part, inkludert, men ikke begrenset til informasjon om den annen parts forretningsvirksomhet og kunder som er ervervet under avtalen, og opplysninger som med rimelighet kan anses å være konfidensielle, merket eller på annen måte identifisert av den annen part som konfidensiell.

Konfidensialitetsplikten gjelder ikke for opplysninger som:

 • allerede er mottatt eller er tidligere kjent for mottakerparten på det tidspunkt informasjonen mottas fra giverparten, foruten brudd på gjeldende konfidensialitetsplikt.
 • er kjent for offentligheten eller blir offentlig kunnskap foruten ved brudd på gjeldende fortrolighetsplikt
 • kan hentes fra en tredjepart som har lov til å utlevere slik informasjon, eller som har kommet til mottakerparts kunnskap uten bruk av konfidensiell informasjon mottatt fra den givende part
 • er avslørt på grunn av lovkrav eller ved rettsordre
 • sendes til de respektive (juridiske) rådgiverne til partene, dersom de er forpliktet til å behandle slik informasjon som konfidensiell

Forpliktelsene gjelder ubegrenset i tid og vil ikke bortfalle som følge av avtalens opphør.

Verneting og tvisteløsning

Partene vedtar at norsk lov skal regulere forholdet mellom dem, sammen med Vilkår for bruk (to avtaler), Tjenestenivåavtale og Personvernsregler og alle andre forhold som oppstår mellom partene igjennom avtalen.

Eventuell uenighet om tolkningen eller gjennomføringen av avtalen som ikke kan løses frivillig mellom partene, skal endelig avgjøres i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Rana Tingrett; Mo i Rana, Norge, som verneting for eventuelle tvister mellom seg.

Avslutning av avtale

Hvis ACDC avslutter en tjeneste i samsvar med bestemmelsene i " Opphør av tjenesteleveranse", og tjenesten ikke gjenopprettes, skal kunden betale til ACDC alle påløpte kostnader for tjenester som er levert opp til og med virkningstidspunktet for slik avslutning og til utløp av kontraktsperioden.

Dersom kontrakten avsluttes på grunn av en begivenhet som er beskrevet i avsnittet "Opphør av tjenesteleveranse" første ledd, skal Kunden kun være forpliktet til å betale kostnadene for de leverte tjenestene fram til og med den aktuelle datoen for slik oppsigelse, med mindre kunden selv, ellr en som opptrer på dens vegne, er årsak til at begivenheten har inntruffet. I slike tilfeller vil opphør kategoriseres under "Opphør av tjenesteleveranse".

Alle retningslinjer og vilkår forblir bindende mellom partene etter kontraktsavslutning, uavhengig av årsak til oppsigelsen.

Immaterielle rettigheter

Ingen immaterielle rettigheter skal anses overført fra ACDC til Kunden igjennom denne avtalen, eller igjennom andre dokumenter som er omtalt i denne standardavtalen. Kunden kan gis en begrenset rett til å bruke ACDC sine immaterielle eiendeler igjennom særskilt avtale.

ACDC ta rimelige grep for å sikre at tjenester og leveranser til Kunden ikke hindres eller på annen måte svekkes av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre immaterielle rettigheter. Dersom en rettsordning eller lov har fastslått at ACDCs tjenester er i strid med andre parts eiendomsrettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, skal ACDC på egen risiko foreta tiltak som sikrer Kunden fortsatt bruk av kontrakts tjenester, eller om ikke mulig, stoppe alle leveranser og erstatte beløpet Kunden betalte for tjenestene som ikke ble levert på grunn av dette.

ACDC vil representere Kunden i tilfeller der en tredjepart hevder at tjenestene våre bryter tredjeparts rettigheter. Dette gjelder kun dersom Kunden umiddelbart underretter ACDC om en slik tvist, og at Kunden bistår ACDC i saken.

Avsluttende bestemmelser

Ingen tilpasning, tillegg, endring eller revisjon av bestemmelser i denne avtalen skal være gyldig, før det er avtalt skriftlig mellom en behørig autorisert representant for Kunden og ACDC.

Kundeavtalen gir ikke partene rett til å representere den annen part som agent eller på annen måte.

Ingen av rettighetene og forpliktelsene i henhold til avtalen skal tildeles eller overføres av Kunden uten ACDCs skriftlige godkjennelse, med mindre Kunden tildeler sine rettigheter i henhold til avtalen helt eller delvis til et foretak som kontrolleres av, er underlagt felles kontroll av, eller som kontrollerer kunden.

Ved å godta vilkårene for bruk, anerkjenner kunden også aksept og kunnskap om:

Våre betingelser og retningslinjer er etablert med engelsk som primærspråk, og deretter oversatt til norsk. Ved motstrid mellom norsk og engelsk utgave av retningslinjene skal den engelske utgaven ha forrang. Ved aksept av denne avtale aksepterer du følgelig også de engelske avtalevilkår.