Vilkår for bruk av tjenesten

Det er en betingelse for å bruke våre tjenester at våre vilkår og betingelser blir overholdt til enhver tid. Du er ansvarlig for all aktivitet knyttet til tjenestene og aktiviteten du til enhver bruker, og de du tillater tilgang til vår tjeneste gjennom din konto / log-in. Du skal også overholde alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.

Du skal ikke:

begå handlinger som fører til, eller kan føre til (som bestemt av oss etter eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur (eller vår tredjepartsleverandør)

 • forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig drift av tjenestene eller aktiviteter som utføres på tjenestene
 • unngå, omgå eller forsøke å unngå eller omgå eventuelle tiltak vi kan bruke for å hindre eller begrense tilgangen til tjenestene (eller andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er knyttet til tjenestene)
 • kjøre noen form for automatisk svarer eller "spam" på tjenestene
 • bruk manuell eller automatisert programvare, enheter eller andre prosesser til å hente ut adresser eller annet datainnhold fra hvilken som helst side på nettstedet
 • innhente innhold fra tjenestene manuelt eller automatisk som du ikke har rettigheter til
 • bruke tjenesten for aktiviteter som innebærer høyrisiko, inkludert, men ikke begrenset til, drift av kjernefysiske anlegg, flytrafikk, medisinske systemer eller annen bruk der en svikt av tjenesten kan føre til død, personskade, fysisk, økonomisk eller miljømessig skader.
 • ellers utføre tiltak i strid med retningslinjene og våre vilkår.

Du skal ikke (direkte eller indirekte):

 • avkode, dekompilere, demontere, foreta omvendt konstruksjon («reverse engineering») eller på annen måte forsøke å utlede noen kildekode ("source code") eller underliggende ideer eller algoritmer for noen del av tjenestene (inkludert uten begrensning enhver søknad), bortsett fra i den begrensede grad gjeldende lover forbyder særlig begrensning
 • modifisere, oversette eller på annen måte lage avledede verk av en hvilken som helst del av tjenestene
 • kopiere, leie, leie, distribuere eller på annen måte overføre noen av rettighetene du mottar herunder.

Du godtar at du ikke overfører, distribuerer, poster, lagrer, kobler eller på annen måte trafikk i innhold, informasjon, programvare eller materiale på eller gjennom tjenesten som:

 • er ulovlig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, villedende, bedragerisk, invanderer andres personvern, skadelig eller har skadepotensiale, inneholder eller viser pornografi som er ulovlig, eller er ellers upassende som bestemt av oss etter eget skjønn
 • du et er falsk, villedende, usannferdig eller unøyaktig
 • muliggjør uautorisert eller uønsket annonsering
 • etterligner enhver person eller enhet, inkludert noen av våre ansatte eller representanter
 • inneholder noen identifikasjonsdokumenter eller sensitiv finansiell informasjon.

ACDC kan etter eget skjønn tillate nettsteder med aldersbestemt innhold for voksne, som overholder norsk lov og forskrifter.

Vi forbeholder oss også retten til å få tilgang til, lese, bevare og utlevere all informasjon som vi med rimelighet mener er nødvendig for å:

 • tilfredsstille alle gjeldende lover, forskrifter, rettslige prosesser eller besvare innsynskrav fra myndighetene,
 • håndheve våre retningslinjer og policy, inkludert utredning av potensielle brudd på dette
 • oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel-, sikkerhets- eller tekniske problemer
 • svare på brukerstøtteforespørsler
 • Beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerhet for oss, våre brukere og offentligheten.

Abonnenter er begrenset fra å registrere flere kontoer med de samme faktureringsdetaljer uten å varsle ACDC om det først. ACDC har rett til å automatisk merke slike kontoer som bedrageri eller misbruk. Videre kan ACDC suspendere tjenesten til en slik konto, eller andre kontoer som brukes av en slik abonnent, uten å varsle abonnenten selv.

Bruk av henvisningskoder med flere kontoer som har samme faktureringsprofil er ikke tillatt. ACDC forbeholder seg også retten til å si opp en abonnents konto dersom den er målrettet mot fiendtlig aktivitet fra andre parter.

Du kan ikke bruke tjenestene for å få informasjon om eller ta avgjørelser om andre enn deg selv.

Du er eneansvarlig for enhver avhengighet/knytning du gjør av tjenestene eller for annen bruk du måtte benytte tjenesten til.

Kommentarer, forslag eller materialer som sendes eller sendes til ACDC (kollektivt "tilbakemelding"), skal anses som ikke-konfidensielle. Med forbehold for vilkårene som er beskrevet i ACDCs personvernregler, skal ACDC ikke ha noen form for forpliktelse med hensyn til slik tilbakemelding og skal kunne bruke og distribuere tilbakemelding til andre uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, utviklings- og markedsføringsprodukter som inneholder slike tilbakemeldinger.

ACDC forbeholder seg retten til å publisere eller bruke svar, spørsmål eller kommentarer sendt til ACDC for salgsfremmende eller andre formål uten ytterligere tillatelse, varsel eller betaling av noe slag til avsenderen. Alle slike innleveringer vil tilhøre ACDC.

Opplistingen av brudd på våre retningslinjer er ikke ment å være uttømmende, og ACDC gjør oppmerksom på at vi har og vil utøve vår myndighet som er nødvendig for å beskytte våre tjenester, abonnentene og tredjeparter fra handlinger som ville være ugunstige for formålet med retningslinjene for vilkår for bruk av tjenesten. Dette inkluderer retten til å utestenge brukere eller forby bruk av tjenester som strider med våre retningslinjer.

Lovlig bruk av nettverket

Ved bruk av tjenestene må abonnenter overholde og avstå fra brudd på enhver rettighet knyttet til en annen person, enhet, kontraktsplikt, internasjonal eller norsk lovgivning, herunder:

 

 • distribusjon av barnepornografi
 • forfalskning, identitetstyveri, villedning eller intervensjoner gjennom elektronisk kommunikasjon
 • forstyrrelse av privatlivet
 • ulovlig sending av kommersielle elektroniske meldinger eller annen markedsføring eller elektronisk kommunikasjon
 • innsamling av uproposjonal brukerdata fra barn eller andre feilaktige datainnsamlingsaktiviteter
 • brudd på verdipapirer, elektronisk svindel ("wire fraud"), hvitvasking av penger eller terroristaktiviteter
 • falsk reklame, propaganda eller profittering gjennom svindel og svindellignende ordninger

Abonnenter må også overholde de regler som gjelder for bruk av tjenestene, inkludert men ikke begrenset til:

 • opplysningskrav, inkludert opplysninger om sikkerhetsbrudd
 • føre logg over vedlikehold for regulerte næringer/tjenester
 • sikkerhetstiltak for finansinstitusjoner

Bruk av nettverksressursene

Abonnenter skal ikke bruke noen metode for å omgå bestemmelsene i denne retningslinjen/policy for brukerne, eller for å skaffe tjenester utover de som fremgår av deres kontrakt med ACDC. Abonnenter skal bare bruke de IP-adressene som er tildelt dem av ACDC, og skal ikke bruke noen IP-adresser utenfor deres tildelte område. Abonnenter skal ikke bruke noen mekanisme for å overstige mengden ressurser som er tildelt dem gjennom tjenestene, eller å skjule slike aktiviteter.

Skadelig kode

Abonnenter kan ikke bruke tjenestene til å distribuere, motta kommunikasjon eller data hentet fra eller utføre handlinger rettet mot noen form for skadelig kode, inkludert men ikke begrenset til:

 • trojanske hester
 • keyloggere
 • virus
 • skadeprogramvare ("malware")
 • botnett
 • angrep på tjenesten
 • DDos/Nektelse eller e-postangrep
 • logiske bomber

Eller andre handlinger som ACDC forbeholder seg rett til å bestemme at har en skadelig hensikt

E-Postbrudd

Abonnenter skal ikke sende bulk-e-post ved å benytte sine ressurser på tjenesten, med mindre de opprettholder en dobbel-autorisert liste over medlemmer som abonnerer på tjenesten, inkludert IP-adresser og relevant kontaktinformasjon, sammen med følgende retningslinjer for å inkludere fjernkoblinger med alle sendte e-postmeldinger i henhold til aktuell lovgivning. Abonnenter skal overholde all lovgivning angående sending av kommersielle elektroniske meldinger eller annen markedsføring eller elektronisk kommunikasjon. Det er forbudt for abonnenter å foreta noen handlinger som ville resultere i at deres IP-adresser, eller en hvilken som helst IP-adresse tilknyttet ACDC eller andre abonnenter, blir plassert på Spamhaus.org-svartelisten. ACDC forbeholder seg eneretten til å avgjøre om det har skjedd e-postbrudd.

Invasjon av privatlivet, ærekrenkelser og trakkasering

Abonnenter kan ikke bruke tjenestene på en måte som ville være i strid med noens personvernrettigheter eller publisere eller republisere som bestemt av ACDC vil regnes ærekrenkende eller injurierende utsagn, eller er publisert eller republisert for å forstyrre eller ydmyke.

Brudd på copyright, varemerke, patent eller handelshemmeligheter

Abonnenter kan ikke bruke tjenesten i strid med opphavsrettene, varemerker, patenter eller handelshemmeligheter til tredjeparter, og de skal heller ikke benytte tjenesten til å publisere slike materialer på en måte som vil tilgjengeliggjøre dem i strid med loven. ACDC vil under passende omstendigheter si opp kontoene til gjentatte overtredere. Hvis en tredjepart mener at en abonnent på ACDC bryter med sine immaterielle rettigheter, bør den varsle oss via e-post på abuse@arcticcloud.com. Meldingen skal inneholde opplysninger som er tilstrekkelig til å tillate ACDC å lokalisere det påståtte krenkende materialet, for eksempel IP-adressen eller URL til den spesifikke nettadressen hvor den påståtte overtredelsen inntreffer.

Eksport

Abonnenten skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import i bruken av tjenesten. Abonnenten skal ikke bruke tjenesten til å eksportere eller re-eksportere data eller programvare uten alle nødvendige lisenser. Abonnenten påtar seg fullt juridisk ansvar for tilgang og bruk av tjenesten utenfor Norge, med full forståelse for at bruk av tjenesten utenfor Norge kan utgjøre eksport av teknologi og tekniske data som kan være underlagt eksportforskrifter og / eller kreve eksportlisens. Skulle en slik lisens være påkrevd, er det abonnentens ansvar å skaffe slik lisens for egen regning. Dersom brudd på denne plikten resulterer i rettslige krav mot ACDC, skal abonnenten forsvare og holde ACDC ansvarsfri fra alle krav og skader som oppstår derfra.

Aktiviteter fra underbrukere

Abonnenter er ansvarlige for andres handlinger som bruker deres tilgang til tjenestene, og vil bli holdt ansvarlig for brudd på tjenesten av deres underbrukere eller personer som får tilgang til tjenesten ved hjelp av abonnentens tilgangskoder. Aktiviteter som abonnenten har forbud mot å utføre i henhold til vilkår for bruk av tjenesten, er like forbudt for alle som benytter seg av tilgangen til tjenesten fra abonnenten.

Beskyttelse av tilgangskoder

Abonnenter skal benytte riktige sikkerhetsprotokoller, for eksempel å sette inn sikre passord og tilgangskontrollmekanismer, sikre tilgang til alle innlogginger og passord, samt verifisere troverdigheten til personer som er betrodd kontoadgangsinformasjon.

Merknader vedrørende vilkår for bruk av tjenesten

Abonnenter skal varsle alle personer som får tilgang til tjenestene om bestemmelsene i dette vilkårsdokumenet for bruk av tjenesten, og skal informere dem om at vilkårene i denne retningslinjen er bindende for dem.

Våre betingelser og retningslinjer er etablert med engelsk som primærspråk, og deretter oversatt til norsk. Ved motstrid mellom norsk og engelsk utgave av retningslinjene skal den engelske utgaven ha forrang. Ved aksept av denne avtale aksepterer du følgelig også de engelske avtalevilkår.

Korrigerende tiltak

Abonnenter skal varsle ACDC når og om de får kjennskap til eventuelle brudd på sikkerheten vedrørende tjenestene, og skal bistå i enhver etterforskning eller rettssak som er ledet av myndigheter og / eller ACDC for å forhindre eller stanse sikkerhetsbrudd.